دسته بندی: A23

رام فارسی تبلت چینی T736-MAINBOARD-V3.0 2014.07.30 مخصوص حل مشکل تصویر

6,000 تومان

دانلود رام تبلت چینی ET-86V2G-A23-V1.3 20140117 با CPU A23 تضمینی 100%

4,000 تومان

دانلود رام تبلت چینی ET-86V2G-A23-V1.6 2014.10.17 با CPU A23 تضمینی 100%

4,000 تومان

دانلود رام فارسی تبلت چینی INET-D723-REV02 2014-01-21 با CPU Allwinner A23

4,000 تومان

دانلود فایل تبلت چینی G-Tab P709M T786-Mainbord-v2.0 با CPU A23

4,000 تومان

دانلود رام تبلت چینی TJ-A23-P862-V3.0 20150616 با CPU A23 تست شده

5,000 تومان

دانلود رام تبلت چینی TJ-Q88-v4.1 20150121 با CPU A23 تست شده

5,000 تومان

دانلود رام تبلت چینی TJ-A23-P861-V2.0 20141210 با CPU A23

5,000 تومان

دانلود رام تبلت چینی Tj-A23-P860-v4.1 با CPU A23

5,000 تومان

دانلود رام تبلت چینی Tj-A23-P860-v4.0 با CPU A23

5,000 تومان

دانلود رام تبلت چینی Tj-A23-P860-v3.2 20140428 با CPU A23

5,000 تومان

دانلود رام تبلت چینی T739-Mainboard-v2.0 2014.05.09 با CPU A23

5,000 تومان

دانلود رام فارسی تبلت چینی T900-MAINBOARD-V2.0 و حل مشکل تصویر

6,000 تومان

دانلود رام فارسی تبلت چینی T786-MAINBOARD-V2.0 و حل مشکل تصویر

6,000 تومان

دانلود رام فارسی تبلت چینی T739-MAINBOARD-V2.2 و حل مشکل تصویر

6,000 تومان

دانلود رام فارسی تبلت چینی T736-MAINBOARD-V2.3 و حل مشکل تصویر

6,000 تومان